مترجمان: رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، زهرا آقایی جشوقانی، سمیرا محمدی، لیلا نیری پسند

نوبت چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 588

قیمت: 500000 ریال

با تحمیل تنش‌های غیرزیستی از سوی محیط، مسیرهای چندگانه پیام‌رسانی در گیاهان فعال می‌شوند که میان‌کنش و اثرات متقابل پیچیده‌ای با هم دارند. این پیام‌ها موجب بیان دسته خاصی از ژن‌های دفاعی می‌شوند که سبب واکنش‌های دفاعی در کل سلول شده و عملکرد محصولات این ژن‌ها، تحمل به تنش‌ها را فراهم می‌سازد. به نظر می‌رسد مکانیسم‌های تنظیم پس از رونویسی، ازجمله تغییرات پس از ترجمه و اپی‌ژنتیک، نقش مهمی را در تنظیم بیان ژن در شرایط تنش بازی می‌کنند. علاوه بر موارد فوق، پیرایش متناوب ژن‌ها و RNAهای کوچک نیز در تنظیم بیان ژن در پاسخ به تنش‌های غیرزیستی دخالت دارند.

فصل 1: روابط متقابل پاسخ به تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاهان

فصل 2: نحوه تشخیص اکسیژن‌های فعال در تنش‌های غیرزیستی – از ژن تا پروتئین

فصل 3: پیام‌دهی پس‌رونده از اندامک‌ها به هسته در گیاهان

فصل 4: تغییرات پس از ترجمه در پروتئین‌های هسته‌ای که در سلول‌های گیاهی در پاسخ به تنش‌های غیرزیستی اتفاق می‌افتد.

فصل 5: رویارویی با محیط زیست: RNAهای کوچک و تنظیم بیان ژن تحت تنش غیرزیستی در گیاهان

فصل 6: نوکلئوتیدهای حلقوی و نوکلئوتید سیکلازها در پاسخ گیاهان به تنش

فصل 7: مرگ برنامه‌ریزی‌شده القا شونده با تنش‌های غیرزیستی در گیاهان: یک ارتباط فیتازپازی

فصل 8: نقش H+-ATPase غشای پلاسمایی گیاهان در سازگاری با تنش‌های غیرزیستی گیاهان

فصل 9: تنش غیرزیستی در گیاهان: نگاهی از منظر ژنومیک

فصل 10: نقش عوامل رونویسی گیاه در تحمل به تنش‌های غیرزیستی

فصل 11: نقش محصولات ژن جوانه‌زنی در گیاهان تحت تنش شوری

فصل 12: آیا تغییرات زیست‌محیطی تصادفی در سطح چاپرونی مولکولی، نشان‌دهنده سازگاری مولکولی با تنش‌های غیرزیستی است؟