نویسنده: نوید پاک‌نژاد

نوبت چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 118

قیمت: 240000 ریال

 یکی از مسائل اساسی در رشته شهرسازی، عدم توجه به آموزش مباحث کاربردی و راهکارهای مختلف برای مسائل روزمره و موضوعات متنوع شهری در کنار تئوری‌ها و نظریات است. اینکه در برخورد با مسائل و مشکلات موجود در شهرها برای شهرسازان چه ابزارها و امکاناتی وجود دارد، از ضرورت‌های آموزشی این دوره زمانی برای شهرسازان است. همان‌طور که در عنوان این کتاب مطرح شده، کتاب حاضر به‌عنوان راهنمای طراحی فضاهای شهری و به‌طور خاص طراحی فضاهای امن شهری، با توجه به ضرورت امنیت و ایمنی در جوامع پایدار به چاپ رسیده است. در این کتاب ضمن بیان مفاهیم و گردآوری تئوری‌ها و نظریات مختلف در حوزه شهرسازی به بیان نمونه‌های جهانی پرداخته شده است تا امکان درک و مقایسه رویکردها و برخوردها در فضاهای شهری مختلف را برای مخاطب امکان‌پذیر سازد. این راهنما تنها به بیان مجموعه دستورالعمل‌ها برای ارتقاء فضای شهری نمی‌پردازد و در کنار آن با بیان تئوری‌ها و نظریات سعی در زمینه‌سازی برای امکان تفکر درباره دیگر عواملی که شاید در این کتاب عنوان نشده را فراهم می‌آورد. ارتقاء کیفیت زندگی از اهداف اصلی طراحی و برنامه‌ریزی شهری است و هدف اصلی در این جلد از راهنمای طراحی فضاهای شهری، ارتقاء کیفیت زندگی با طراحی فضاهای امن شهری است. 

 

 

فصل ۱: جایگاه امنیت در معماری و شهرسازی ایران

فصل ۲: تجارب طراحی فضاهای امن شهری

فصل ۳: امنیت فضاهای شهری در نگاه نظریه‌پردازان

فصل ۴: بررسی تئوری‌های مطرح در امنیت فضاهای شهری

فصل ۵: راهنمای طراحی