مترجم: دکتر ودیهه ملاصالحی

نوبت چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 51

قیمت: 280000 ریال

سنگ‌های حجیم معبد پارتنون که به کشف دستاوردهای فنی چشمگیری منجر گردیدند، سوار کردن آنها را روی تپه آکروپل ممکن ساخت.

حکایت خواندنی کتاب حاضر به ما می‌گوید که چگونه سرستون‌های یازده تنی دوریک از معدن استخراج و به آتن حمل شدند و در نتیجه موفقیت‌های استادکاران بسیار ماهری که معبد پارتنون را ساختند، صورت خارجی پیدا کرد.

سیر طرح‌های نویسنده، بیانگر روشن روش و ابزارهای به کار گرفته‌شده در دست یافتن به این شاهکار است.