روزهای آخرروز‌های آخر تصاویری است از روزهای سراسر مظلومیت و قبول قطع‌نامه که سنگینی بیان پردرد امام (ره) در لحظه پذیرش آتش‌بس کمر بچه‌های جبهه و جنگ را خم کرد. کتاب، اثر غافلگیر کننده‌ای است . هم به لحاظ محتوای آن و هم به لحاظ شکل و ساختار روایی اثر. نوع روایت‌ها غالبا بسیار شیرین و دلشین است. نثر و پرداخت به قدری گیراست که خواننده به سختی از کتاب دل می‌کند. روزهای آخر در چهار فصل با عناوین «بیت المقدس هفت»، «و…»، «غدیر» و «عکس‌ها» به رشته تحریر درآمده است…  روزهای آخر ” بیشتر جنبه یادداشت نویسی را دارد که راوی مشاهدات خود را در سال های آخر جنگ به صورت روزانه ثبت و ضبط نموده است . این اثر در200 صفحه و شمارگان 2200 نسخه از سوی نشر سوره مهر منتشر شده و هم اکنون به چاپ سوم رسیده است .

منبع : فراکتاب