مترجمان: قاسمعلی گروسی، رحیم حداد، حجت طاهری عزیزآبادی، حمیده طاهری اطاقسرا، سمیه فلاحتیان

نوبت چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 314

قیمت: 300000 ریال

کتاب حاضر به معرفی انواع تنش‌های غیرزیستی در گیاهان و بررسی مکانیسم‌های سلولی، مولکولی و ژنتیکی گیاهان در برابر آن‌ها کی‌پردازد. بیشتر مطالب بر شناسایی مسیر و ژن‌های پاسخ‌دهنده به تنش با هدف تغییر در بیان این ژن‌ها تأکید داشته و آخرین یافته‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته در عصر حاضر نیز آورده شده است. مطالعه این کتاب برای مقاطع مختلف تحصیلات عالی، به‌ویژه دوره‌های تکمیلی مرتبط با علوم سلولی توصیه می‌شود. 

فصل 1: تحمل نسبی به سیلاب توسط فاکتور رونویسی SUB1A برنج

فصل 2: مکانیسم‌های تحمل به خشکی و اساس مولکولی آن‌ها

فصل 3: تنظیم روزنه‌ای وضعیت آب گیاه

فصل 4: شبکه‌های پاسخ به تنش مرتبط با ریشه

فصل 5: مقاومت گیاهان به دمای پایین و مکانیسم سلولی مربوط به آن

فصل 6: تحمل به شوری

فصل 7: مکانیسم‌های مولکولی و فیزیولوژیکی مقاومت گیاهان به فلزات سمی

فصل 8: تنظیم اپی‌ژنتیک واکنش به تنش غیرزنده در گیاهان

فصل 9: تحمل تنش غیرزنده گیاهان از دیدگاه ژنومیکی

فصل 10: تشریح صفت و ورود ژن از گونه‌های دیگر برای بهبود محصول زراعی