نویسندگان: دکتر احد نژاد ابراهیمی (دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز)

مهندس علی اصغر شریفی سردرود(کارشناس ارشد معماری داخلی)

نوبت چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 320

قیمت: 480000 ریال

طراحی در بناهای تاریخی از موضوعات جذابی است که در چند سال اخیر با حضور رویکردها و نیاز به تعیین کاربری های جدید و متناسب با ارز شهای بناهای تاریخی، صاحبنظران و اندیشمندان زیادی را به سوی خود جلب کرده است و بر اساس اندیشه و نوع نگرش، هرکدام از این صاحب نظران برای تعیین کاربری مناسب و راهبردهای رسیدن به فضای متناسب با کاربری پیشنهادی، راهکارهایی را پیشنهاد می کنند.