­

مؤلف: مریم اختیاری
نوبت چاپ:  اول، 1398
تعداد صفحه: 110

هر خانه مانند یک کتاب یا فیلم، راوی آشکار زیستی پنهان است. قصه گویا کارگردانی که به اندازه مقدور اثر زندگی را بر خویش نگهداری کرده و امروز بروز می‌دهد. به‌راستی نمی‌ توان به سادگی از روایت خانه آ گاهی یافت، مگر آنکه کارآگاهی زبده در این رابطه گردید و در صورت بنا و مصالح آن، تجربه زندگی خفته در آن را دریافت. این امر ممکن نمی‌گردد مگر آنکه به راستی دید و تحلیل کرد و پرسید و دانست و فهمید و معنی کرد. بنابراین در این سلسله کتابها، برداشت، نقطه اولیه خوانش داستان است تا بتوان از درگاه آن مفهوم قصه را روایت کرد. به همین دلیل است که نگارندگان کتاب سعی دارند تا از طریق‌های ممکن و در حدی که وسع بنا اجازه ‌می‌دهد، قصه زندگی را به روایت خشت و آجر و سنگ نمایش دهند. لذا بخش اول کتاب اختصاص به تمام یافته‌هایی دارد که در قالب علم معماری توان گفتارش هست. خانه شفیعی اردکانی نیز گوینده زندگی درون خود است. گوینده این روایت که آیا بنایی می‌تواند با وجود اینکه چندین سال ساکن ندارد، همچنان برپا باشد و چنین خانه‌ای تا چه حد همچنان بر پای خود استوار می‌ایستد. خانه بدون انسان چه بلایی بر سرش می آید. آیا طبیعت می تواند تا رفع نقصِ بود انسان همراه با بنا بوده و گام‌هایی او را پیش برد.

مؤلف: مریم اختیاری، امیررضا اشکانی اصفهانی، محمدامیر رضایی منش
نوبت چاپ:  اول، 1398
تعداد صفحه: 110

با بررسی شیوه‌ی زندگی در این بنا، درمی‌یابیم که فضاهای خانه‌های قدیمی گستره‌ی وسیع‌تری از رفتارهای درخور انسانی را در خود جای می‌دهد و این امکان را دارد که طیف بیشتری از نیازها و خواست‌ها را درخود جای دهد. به طور مثال برای ارتباط انسان با طبیعت در این خانه‌ها، شاید دایره‌‌ی وسیع‌تری از رفتارها همچون تماشای طبیعت از فضای بسته، تماشا و برخورداری از هوا و نسیم طبیعت از فضای بسته، دیدن باران و درک بو و طراوت آن از فضای نیمه بسته، قرارگیری در فضای طبیعت به شکل های متفاوت و ... ممکن می‌گردد. به همین دلیل شاید خانه‌های قدیمی،گستره‌ی معارف رفتاری انسانی بیشتر و غنی‌تری را در خود جای داده است. بدین لحاظ همچون دایره‌المعارفی است که درک ادبیات عمیق‌تری را برای انسان ممکن کرده، تقربیا تمام نیازهای زندگی را به دقت شناخته و در خود بروز داده است. به همین دلیل به مکان غنی‌تری تبدیل شده است.

مؤلف: رضا جعفری‌ها، میترا امامقلی، پرستو معظمی‌گودرزی، مهسا معروفی
نوبت چاپ:  اول –  1397
تعداد صفحه: 120

کمبود منابع علمی در زمینه شناخت، تحلیل و طراحی معماری روستایی مشهود است. کتاب حاضر، نتیجه کار و پژوهش نگارندگان طی دو نیمسال تحصیلی و در زمینه دو درس روستا 1 و 2 است. روستای مورد مطالعه، روستای «هیر » نام دارد که در شمال استان قزوین و در منطقه الموت غربی واقع شده‌است. قابلیت‌های موجود در ابعاد مختلف روستا، ترغیب‌کننده تألیف کتابی مرتبط با این روستا بود. در این راستا، با شناخت جزئیات مرتبط با محیط‌های طبیعی، انسانی و کالبدی روستا، کمبودها و نیازها در زمینه توسعه، اصلاح معابر و کاربری‌های مورد نیاز، مورد شناسایی قرار گرفت و طراحی پیشنهادی ارائه گردید. پژوهش پیش رو از نوع تحقیقات کیفی است که در آن از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است.

نویسنده: اسپاهیچ اومر
مترجم: میترا غفوریان، علی دل‌زنده، سید‌مصطفی زر‌آبادی
نوبت چاپ:  اول - 1398
تعداد صفحه: 236

یکی از عوامل سرگردانی معماری دوره‌ی معاصر، رویکرد‌های متکثر غرب در برخورد با معرفت‌شناسی معیار‌ها و روش‌های انسانی می‌باشد؛ که اغلب، حتی در دنیای اسلام موجب تردید و عدم بازتعریف بنیان‌های فکری گردیده‌است. در حالی که تکیه بر ارزش‌های ثابت و تقویت قدرت تخیل، گزینش و تشخیص جوهره زندگی با معیارهای معرفت‌شناسانه ثابت و جهان‌شمول، راهکاری است که از آن به‌عنوان حکمت یاد می‌شود. آنچه هنرمند معمار در کار هنری خود انجام می‌دهد، فهم حکیمانه انسانی و درک نیاز‌ها و ظرفیت‌های فضا( صناعت) است. بر این اساس، معماری را می‌توان شامل فهم حکمت و قدرت صناعت دانست. معمار هنرمند به دنبال حقیقت زندگی ‌است. هدف کار او مجسمه‌سازی نیست، بلکه ارائه مطلوب‌ترین شرایط زندگی برای انسان است. از همین نگاه، برای هر معمار شناسایی موجودیت انسان و ظرفیت‌های عالم ضروری می‌نماید. هم‌چنین در جوامع دینی این اعتقاد وجود دارد که انسان دارای یک صورت زمینی آشکار و یک سیرت الهی پنهان است که این‌ دو بر یکدیگر منطبق و غیرقابل تفکیک‌اند. در نگاهی عمیق‌تر، دو جنبه‌ی کالبدی و روحی یا ظاهری و باطنی می‌باشد. ساحت کالبدی وی بیش‌تر جنبه گیاهی و حیوانی انسان و ویژگی‌های کمی آن‌را دربر‌می‌گیرد. در حالی که جایگاه انسانی، چیزی بیش از کالبد و ظاهر است که ابتدا بالقوه بوده و به‌تدریج متجلّی گردیده و بخش اصلی هویت و شخصیت نمودار می‌گردد.

مؤلف: مریم اختیاری
نوبت چاپ:  اول،  1398
تعداد صفحه: 132

میراث معماری هر سرزمین نشانگر اثر انسان در گستره‌ی زمان و مکان و باور است. معماری از ریشه عمر است و در معنای یک عمر زیستن و ساختن است. یک معماری حضور انسان را در خود نمایان می‌کند و پس از یک عمر زیست، باز هم از طریق حضور در آن فهم و ادراک می‌گردد. وقتی معماری بناهای معماری را می‌سازد از خویش اثری در آن به یادگار می‌گذارد. به همین دلیل است که هر کس خویشتن را بیشتر ساخته باشد، معماری او نیز اثر عمر او را بیشتر در خود دارد. ساختن خویش، بنا کردن معماری را نیز در خود دارد و هرچه غنای وجودی انسان بیشتر باشد، معنای سکونت در بنایش بیشتر خواهد بود. سال‌های متمادی، مانایی و پویایی یک بنا شاهدی است بر این مدعا که طول عمر و کیفیت زیستی در بنا زیاد بوده است. بسیار بناها بوده‌اند که با وجود اینکه بسیار محکم ساخته شده‌اند، اما به دلایلی چون رنجش‌های محیطی تخریب شده‌اند. بنابراین حضور در بنایی که چند نسل را به خود دیده است و با فراز و نشیب‌های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است و از حب و بغض‌ها در امان مانده است، بسیار می‌تواند آموزنده باشد. فهم چنین بنایی می‌تواند به فهم خود انسان کمک کند چون نمود حضور او و عمر اوست.

نویسنده: مرضیه فیروززارع، مریم حشم‌پیشه
نوبت چاپ:  اول، 1398
تعداد صفحه: 314

شناخت هندسه و استفاده از چنین علم مهم و حیاتی برای معمار، یکی از وسایلی است که در تصور و گفتار زبان معماری می‌تواند همیشه و همیشه مورد استفاده قرار گیرد و پایه‌های تصویری که این زبان را گویا است کامل نماید. پرواضح است، زبان معمارانه که خلاقیت معمار را در حل مسایل القا می‌نماید، از تصورهای فضایی که بوسیله اسکیس مطرح می‌گردد تا شناخت مصالح و کالبَد ادامه خواهد داشت و در این روند همیشه از شناخت عمیق وسایلی که در این کتاب آمده استفاده می‌گردد.

نویسندگان: حمیدرضا مقصودی، علی سعیدی، احسان ولدان،مهدی گلدوزها
نوبت چاپ: اول، بهار ١٣٩٨
تعداد صفحه: 309

طرح مسئله آمایش علم و فناوری می‌تواند متأثر از دو رویکرد عمومی باشد. د رویکرد اول، آمایش مناطق با هدف شناخت زیرساخت‌هایی صورت می‌گیرد که قابلیت سرریز نظام ملی و متمرکز نوآوری در آن‌ها وجود  دارد. اما در رویکرد دوم، آمایش سرزمینی در شکلی موزاییکی و مستقل به منطقه نگاه می‌کند و ظرفیت‌ها و امکانات منطقه‌ای در حوزه علم و فناوری را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که اولا و بالذات بتواند پاسخگوی نیازها و ضرورت‌های منطقه باشد.

ویراستاران علمی: مینو قره‌بگلو- حامد بیتی 

نوبت چاپ: اول ١٣٩٨

تعداد صفحه: 64

قیمت:920000 ریال

کتاب حاضر گزارشی از نتیجه فعالیت دانشجویان« طراحی ابنیه مذهبی3» رشته معماری اسلامی در یکی از کارگاه های دانشگاه هنر اسلامی تبریز است.

مؤلفان: دکتر آزیتا بلالی اسکویی- دکتر مهدی حمزه نژاد

نوبت چاپ: اول ١٣٩٨

تعداد صفحه: 178

قیمت: 360000 ریال

در کتاب حاضر، به بازشناخت مفهوم شهر اسلامی، بررسی نظریه‌های مطرح‌شده در این زمینه، ماهیت و مفهوم آن، شناخت تاریخی و رویکردهای شکل‌گیری این شهر و مفاهیم مربوط به آن در قرآن پرداخته و در انتها آیات و روایات مرتبط با شهرسازی، مورد بررسی قرار گرفته است.

مترجم: محمدجواد آهنگریان

نوبت چاپ: اول ١٣٩٨

تعداد صفحه: ١٨٤

قیمت: ٤٠٠٠٠٠ ریال

کتاب حاضر به بیان اصول توربوماشین‌ها، اساس عملکرد پمپ‌ها، موتورهای هواپیما، توربین‌های بادی و ماشین‌های برق‌آبی می‌پردازد. روش‌های ساده توصیف‌شده در کتاب، زمینه‌ای را برای طراحی اولیه کلیه توربوماشین‌ها فراهم می‌کند؛ لذا تسلط بر این مفاهیم، پایه محکمی را برای مطالعات بعدی در این حوزه ایجاد می‌نماید. این کتاب حاوی مثال‌هایی است که موجب درک نحوه کار توربوماشین‌ها می‌شود.